Đăng ký dự đại hội cổ đông thường niên
Họ và tên:
CMND/GP.ĐKKD số: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần hiện đang nắm giữ:
Bằng chữ:
Ủy quyền:
Thông tin ủy quyền tham dự đại hội cổ đông của chủ tịch
Bên ủy quyền: Ông/Bà:
Chủ tịch công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Là cổ đông sở hữu: Cổ phần TNG mệnh giá:
Sổ cổ đông số:
Bên nhận ủy quyền: Ông (bà):
Chức vụ:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại:
THÔNG TIN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ CỦA CÁ NHÂN
Bên ủy quyền: Ông/Bà:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Là cổ đông sở hữu: Cổ phần TNG mệnh giá:
Sổ cổ đông số:
Bên nhận ủy quyền: Ông (bà):
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại:

Đăng ký dự đại hội cổ đông thường niên

Họ và tên: *
CMND/GP.ĐKKD số: Cấp ngày: *
Open the calendar popup.
(dd/MM/yyyy)
Tại: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Số cổ phần hiện đang nắm giữ: *
Bằng chữ: *
Ủy quyền
   
Xác nhận tham dự